Karaman Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği
ANASAYFA HABERLER FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER MAKALELER HAKKIMIZDA İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Gazete Manşetleri

Hürriyet Sabah Milliyet
Akşam Yeni Şafak
Türkiye
Posta

Haber

Ziyaretçi Sayacı

sayac

Esnaf Sicil İşlemleri

ESNAF VE SANATKÂRLAR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

Dayanak

MADDE 3 – (1)  Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tescil

MADDE 23 – (1) Esnaf ve sanatkârlar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve sicil gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.

(2) Esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayıt yaptırmaları şarttır ve sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılır.

Sicil tasdiknamesi

MADDE 28 – (1) Esnaf ve sanatkârın sicile tescil yaptırması halinde ilgiliye onaylı sicil tasdiknamesi verilir. Tasdiknamede aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Kimlik numarası.

b) Adı ve soyadı.

c) Varsa işletme adı.

ç) İş yeri sabit olanların iş yeri ve yerleşim yeri adresi, iş yerleri seyyar olanların yerleşim yeri adresi, iş yerleri seyyar olmakla birlikte çalışma bölgesi Kanun ve/veya diğer mevzuatla tahditli olarak belirlenenlerin çalışma bölgesi.

d) Belge düzenlendiği sırada varsa esnaf ve sanatkârın yetkili temsilcisinin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarası ve temsil yetkisinin kapsamı.

e) Sektörü, meslek kolu, NACE kodu ve tanımı.

f) Varsa şubesi ve şube adresi.

(2) Tasdikname; tescili yapan müdürlüğün adını, belgenin düzenlendiği tarihi, son geçerlilik tarihini, müdür veya müdür yardımcısının adını, soyadını ve belgenin elektronik imza ile imzalandığı bilgisini içerir.

(3) Müdürlük tarafından yapılan değişiklik tescilleri, sicil tasdiknamesinde yer alan bilgilerden herhangi birinin de değişmesini gerektiriyorsa, ilgililerin talebine bakılmaksızın tasdikname, gideri ve harcı ilgiliden tahsil edilmek suretiyle yenisi düzenlenerek ilgiliye verilir.

(4) Sicil tasdiknamesi; tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece altı ay geçerlidir.

(5) Tasdiknamenin geçerlilik süresinin dolması halinde ilgililerin talebi üzerine, gideri ve harcı tahsil edilerek yeni tasdikname düzenlenir.

Değişiklik ve sona erme

MADDE 29 – (1) Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil edilir.

(2) Tescilin dayandığı husus veya işlemler kısmen veya tamamen sona erer ya da ortadan kalkarsa sicildeki kayıt, ilgilinin başvurusu üzerine kısmen ya da tamamen silinir.

(3) Kanunda veya bu Yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmadığı sürece değişiklik ve sona erme işlemleri de tescilin tabi olduğu hükümlere tabidir.

Süre

MADDE 30 – (1) Kanunda ve bu Yönetmelikte aksi düzenlenen hallerin dışında ilgili;

a) Tescili gerekli hususların,

b) Değişikliğin,

c) Sona ermenin,

gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde müdürlüğe başvuru yapar.

(2) Sicil işlemlerinin tamamlanması bir senet veya belgenin düzenlenmesine, iznin alınmasına ya da başka bir kuruma başvurulmasına bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiği veya iznin alındığı yahut diğer kurumdaki işlemin tamamlandığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

Harçlar

MADDE 34 – (1) Müdürlükten harca tabi herhangi bir istemde bulunan veya örnek isteyen kimsenin isteği, harç ödenmedikçe karşılanmaz. Resen yapılması gereken tescil, değişiklik ve silinmeler harç tahsil edilmeden önce yapılabilir. Ancak, bu işleme ait harç, tahsili için derhal ilgili vergi dairesine bildirilir. Harcın tamamıyla ödenmemiş olmasına rağmen harca tabi işlemi yapmış veya örneği vermiş olan müdür ve müdür yardımcısı harçtan, mükellef ile beraber müteselsil olarak sorumludur.

Tescile davet ve ceza

MADDE 38 – (1) Tescil edilmesi gereken bir hususun ilgilisi tarafından tescil ettirilmediğini haber alan müdürlük, tescil başvurusunda bulunmakla yükümlü kişileri, otuz gün içinde tescil başvurusunda bulunmaya veya tescili gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır. Bu davette, kanuni dayanaklar gösterilmek suretiyle davetin gerekçesi, tescili gereken durum ve tescil yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin yaptırımları belirtilir.

(2) Birinci fıkra gereğince yapılan çağrı üzerine, süresi içinde tescil isteminde bulunulmaması veya kaçınma sebepleri bildirilmiş olmasına rağmen kaçınma sebeplerinin yeterli görülmemesi hallerinde müdürlük, durumu sicilin bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakan asliye hukuk mahkemesine bildirir. Mahkemenin tescile hükmetmesi halinde resen tescil yapılır.

(3) Müdürlükçe verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, 6102 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca cezalandırılır.

(4) Üçüncü fıkra gereğince idari para cezası verilmesine rağmen, kanuni süre içerisinde tescil isteminde bulunmamakta ısrar edilmesi halinde, müdürlük durumu sicilin bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakan asliye hukuk mahkemesine bildirir. Mahkemenin tescile hükmetmesi halinde resen tescil yapılır. 

6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU

2. Tescile davet ve ceza

MADDE 33-

(1) Tescili zorunlu olup da kanuni şekilde ve süresi içinde tescili istenmemiş olan veya 32 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlara uymayan bir hususu haber alan sicil müdürü, ilgilileri, belirleyeceği uygun bir süre içinde kanuni zorunluluklarını yerine getirmeye veya o hususun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır.

(2) (Değişik: 26/6/2012-6335/4 md.) Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından bin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.

(3) Süresi içinde kaçınma sebepleri bildirildiği takdirde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, dosya üzerinde inceleme yaparak tescili gerekli olan bir hususun bulunduğu sonucuna varırsa, bunun tescilini sicil müdürüne emreder, aksi takdirde tescil istemini reddeder. Süresi içinde tescil isteminde bulunmayan veya kaçınma sebeplerini bildirmeyen kişinin ikinci fıkradaki cezayla cezalandırılması bu fıkra hükmünün uygulanmasına engel oluşturmaz. 

Bu sayfa 5754 defa görüntülenmiştir.

B A Ş K A N I M I Z


Selahaddin PEKOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanımız

ANKET

Sitemizi Nasıl Buldunuz

Tüm Anketler

HAVA DURUMU

Namaz Vakitleri

Günün Güzel Sözleri

..Karaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği © Her hakkı saklıdır..